Algemene voorwaarden

Je hebt ervoor gekozen om je aanbod aan te bieden op AMxChange. Dit betekent dat jij jouw diensten kosteloos aanbiedt of tegen een gereduceerd tarief. Tevens kun je jouw diensten tegen jouw reguliere tarief onder de aandacht brengen, je doneert dan een minimale donatie fee van 10% van je aanbod aan AM en wordt als AMxChangemaker investeerder van dit platform.

Lees hieronder hoe wij gaan samenwerken.  

  1. Wij kijken of jouw aanbod past binnen de kwaliteitsnormen en ambities van AMxChange. Het staat AM vrij om te beslissen of jouw aanbod past binnen de richtlijnen, kwaliteitsnormen en ambities van AMxChange. Belangrijkste criterium is dat het aanbod relevant is voor de professionele ontwikkeling van AM-ers en hun bedrijven. 
  2. We hebben een match! Door het aanvinken van ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.’ ga je akkoord met de algemene voorwaarden van AM en verklaar je deze te hebben gelezen. Wanneer wij van jou per mail akkoord hebben ontvangen op de door jouw gekozen variant van aanbieden, plaatsen we jouw aanbod z.s.m. op ons platform. 
  3. In jouw aanmelding heb je aangegeven hoe je wilt doneren. Bij de AM donatie is dit is minimaal 10% van je tarief/prijs. Hiervoor sturen wij je een factuur, zodra je aanbod op onze website staat. Graag ontvangen wij de donatie binnen 30 dagen.
  4. Jouw aanbod is nu zichtbaar voor de 40.000 leden van onze community, en iedereen die op ons platform terecht komt. Je bent daarbij herkenbaar als AMxChangemaker (donateur aan het platform) door een badge. 
  5. Je gaat akkoord met de verplichting om AM ervan op de hoogte te stellen dat jouw aanbod niet langer geldig is, zodra dit het geval is. Dit doe je door een mail te sturen naar xchange@ambitieuzemeisjes.nl. Zo kunnen wij het op tijd van de website verwijderen. 
  6. Deze overeenkomst ga je met AM aan zolang jij jouw aanbod op onze website wilt plaatsen.
  7. Wij houden je op de hoogte van de doorontwikkeling van het platform en hopen uiteraard op een langdurige samenwerking. 
  8. Als je hebt gekozen voor een minimale donatie fee van 10% dan zetten jouw aanbod online met een AMxChangemaker badge. Deze badge ontvang je ook van ons per mail en kun je gebruiken op je socials of op je eigen website. Mocht je aanbod via ons platform binnenkrijgen, vinden we het leuk als je dit deelt met de hashtag #AMXCHANGE. Zo vinden nog meer vrouwelijke professionals de weg naar het platform! 
  9. In de toekomst kunnen wij je eenmalig benaderen met de vraag of je je aanbod ook wil aanbieden op de AM Academy website. Daartoe ben je uiteraard niet verplicht.

Algemene Voorwaarden 

Definities
Ambitieuze Meisjes: gevestigd te Arnhem onder KVK nr. 55722938 (hierna ook: AM; wij)
Wederpartij: degene met wie AM een overeenkomst is aangegaan (hierna ook: jij; aanbieder)
Partijen: AM en wederpartij gezamenlijk 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AM. 
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij of van derden uitdrukkelijk uit.

Verantwoordelijkheden van partijen
Je stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan AM. 
AM is echter niet verantwoordelijk voor de potentiële gebruikers die zich melden om gebruik te maken van jouw aanbod. We gaan er vanuit dat je zelf zorg draagt voor het tijdig beantwoorden van geïnteresseerden. 
AM is niet verantwoordelijk voor (type)fouten in de door jou aangeleverde tekst.

Prijzen 
Alle prijzen die AM hanteert zijn in euro’s en exclusief btw. 

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AM enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen. 

Aansprakelijkheid
AM is slechts aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Voor overige schade is AM niet aansprakelijk.
Ingeval AM aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
AM is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
Indien AM aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Overmacht 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van AM in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de wederpartij niet aan AM kan worden toegerekend in een van de wil van AM onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen t.a.v. de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AM kan worden verlangd. 
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor AM 1 of meer verplichtingen naar de wederpartij niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AM er weer aan kan voldoen. 

AVG
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw (persoonlijke)gegevens: in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) bewaren we jouw persoonsgegevens (beveiligd) voor een half jaar, daarna worden deze vernietigd. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Het bewaren van je gegevens heeft als doel je in de toekomst te kunnen benaderen voor eventuele zakelijke aanbiedingen van de kant van AM, zodat jij als aanbieder je diensten kunt aanbieden en om je op de hoogte te houden van de ontwikkeling van AM. Met het aanvinken van ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.’ geef je AM toestemming om jouw gegevens te bewaren gedurende een half jaar. 

Wijziging algemene voorwaarden 
AM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal AM zoveel mogelijk vooraf met de wederpartij bespreken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten die AM sluit is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AM kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Laatst gewijzigd: 30 april 2020

Privacy statement | Algemene voorwaarden | Talent dat het maakt 2023 | Alle rechten voorbehouden